@Yasamkocuhalilemrahduyar
Yasam Koçu Halil Emrah Duyar Telefon No: 0506 1216 182